MENU

Spracovanie osobných údajov

Advokátska kancelária JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o., so sídlom: Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 502 je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B (ďalej len „Advokát„) disponujúca oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii. Advokát týmto na základe čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov:

1. Advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Advokát nespracúva Vaše údaje z vlastnej vôle, ale preto lebo to vyžadujú platné právne predpisy.

2. V prípade, že je predmetom právnej služby:

a) zastupovanie v súdnom alebo správnom konaní Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, e-mail, telefónne číslo). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zákonnou podmienkou;
b) nadobudnutie alebo scudzenie nehnuteľnosti Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, e-mail, telefónne číslo). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zákonnou podmienkou;
c) obhajoba v trestnom konaní Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefónne číslo, štátna príslušnosť, obsah výpisu/odpisu z registra trestov). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zákonnou podmienkou. Spracovanie obsahu výpisu/odpisu z registra trestov nie je zákonnou podmienkou, ale tieto údaje môžu byť súčasťou vyšetrovacieho, resp. súdneho spisu;
d) založenie obchodnej spoločnosti, nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, prípadne zmena v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefónne číslo, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zákonnou podmienkou;
e) zápis relevantných skutočností do Registra partnerov verejného sektora Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefónne číslo, štátna príslušnosť, pracovné zaradenie v rámci riadiacich/kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti, prípadne pozícia v štruktúre vrcholového manažmentu). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zákonnou podmienkou;
f) spísanie listiny o právnom úkone Advokát spracúva Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu). V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zmluvnou podmienkou;
g) právny úkon, s ktorým je spojené poskytnutie alebo prijatie peňažných prostriedkov Advokát spracúva Vaše údaje tiež v rozsahu IBAN a SWIFT. V tomto prípade je poskytnutie a spracovanie údajov zmluvnou podmienkou;

3. Za účelom plnenia svojich povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu je Advokát oprávnený spracovávať potrebné osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

4. Poskytnutie údajov je podmienkou na riadne poskytnutie právnej služby. Pokiaľ to povaha právnej služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov Vám bude právna služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

5. Advokát neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. kedy je na poskytnutie údajov vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi.

6. Účely spracúvania. Advokát spracúva údaje za účelom poskytovania právnych služieb.

7. Právny základ spracúvania. Advokát spracúva údaje na základe zákona, najmä Zákon o advokácii, Zákon o ochrane osobných údajov, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679.

8. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Advokát poskytuje údaje nasledovným subjektom:

a) orgány štátnej správy;
b) orgány územnej samosprávy;
c) justičné orgány;
d) zmluvná strana, za predpokladu, že predmetom právnej služby je príprava alebo revízia zmluvy medzi dotknutou osobou a jej zmluvným partnerom;
e) poskytovateľ účtovných služieb (v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia) v prípade, že dotknutá osoba je klientom Advokáta.

9. Prenos údajov do tretích krajín. Advokát nepredpokladá prenos údajov do krajín mimo územia EU, resp. krajín OECD a do USA v režime EU/US Privacy Shield (krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov).

10. Doba uchovávania údajov. Advokát uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):
a) uplynutie záručnej doby za prípadné vady poskytnutej služby;
b) uplynutie lehoty na uchovávanie údajov a podkladov stanovenej povinnej osobe na úseku ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu;
c) uplynutie lehoty na uchovávanie údajov a podkladov stanovenej Advokátovi na úseku predpisov o účtovníctve a archívnictve.

11. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od Advokáta, aby Vám oznámil či a aké údaje o Vás spracúva. V prípade spracúvania údajov Advokátom máte právo na dodatočné informácie v rozsahu:

a) účely spracúvania
b) kategórie údajov
c) príjemcovia údajov
d) predpokladaná doba uchovávania údajov
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania údajov
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g) zdroj získania údajov
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
i) prenos do tretích krajín

Ak ste protistranou klienta Advokáta, alebo osobou, voči ktorej klient Advokáta má alebo môže mať nárok, ktorý je/bude predmetom právnej služby Vaše právo na prístup k údajom, ktoré o Vás Advokát spracúva je značne limitované. Je tomu preto, lebo potvrdenie tejto skutočnosť by mohlo ohroziť oprávnené záujmy klienta Advokáta. Ak Advokáta napriek tomu požiadate, aby Vám oznámil aké údaje o Vás spracúva, s vysokou pravdepodobnosťou obdržíte od Advokáta nasledovnú odpoveď: „Oznamujem Vám, že Advokát o Vás žiadne osobné údaje nespracúva alebo spracúva, ale nemôže Vám to potvrdiť. Zo zákonných dôvodov Vám Advokát nemôže poskytnúť žiadne ďalšie informácie ani v zmysle nariadenia GDPR. Pre viac informácií odkazujeme na bod 6.3 Kódexu správania SAK na https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224/section/__docList__/rows/727/attr/name/preview

12. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od Advokáta žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

13. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od Advokáta, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať Advokáta, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou Advokáta spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

14. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať Advokáta aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu advokátovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

15. Právo podať sťažnosť. Voči postupu Advokáta na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

16. Pri spracúvaní údajov Advokátom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

17. Bezpečnosť elektronickej komunikácie. Prosím buďte si vedomý/á, že emailová komunikácia nie je bezpečná! Pre bezpečný prenos údajov Advokát používa nástroje kryptovanej komunikácie. Za týmto účelom Advokátovi bezpečnou cestou doručte Váš verejný kľúč vo formáte *.asc.

18. Kontaktné údaje Advokáta. JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o., so sídlom: Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: office@akmr.sk, Tel.: +421 (911) 160 454.