MENU
 • Rubáš nemá vrecká

 • Na hrubé vrece hrubá záplata (Publilius Syrus)

 • Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

 • Nie je nič staršie, ako včerajšie správy.

 • Acta, non verba

 • Bis dat quī citō dat

 • Aquila non capit muscas

 • Audiatur et altera pars

 • Est modus in rebus,
  sunt certi denique fines
  (Horatius)

 • Nulla tenaci invia est via.

 • Clara pacta – boni amici.

 • Scire debes
  cum quo contrahis.

 • Scire leges non hoc est,
  verba earum tenere,
  sed vim ac potestatem.

Advokátska kancelária

Hlavným cieľom advokátskej kancelárie JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o. je poskytovanie efektívneho a komplexného právneho poradenstva, ktoré v plnej miere zodpovedá požiadavkám a potrebám klienta.

Našou úlohou je poskytnúť klientovi presné, aktuálne a úplné informácie potrebné na uskutočnenie správnych obchodných rozhodnutí a vyriešenie jeho problémov.

Dôverný vzťah medzi advokátom a klientom je založený na diskrétnosti a ochrane informácii a oprávnených záujmov klienta.

Počiatky vzniku advokátskej kancelárie, ktorej zakladateľom a spoločníkom je JUDr. Martin Repáň siahajú do roku 2008.

Martin Repáň ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. Titul doktor práv získal v roku 2006 absolvovaním rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Prax advokátskeho koncipienta začal vykonávať v roku 2004 v advokátskej kancelárii JUDr. Márie Trylčovej. Od novembra 2005 pôsobil v advokátskej kancelárii KONEČNÁ & ŠAFÁŘ, s.r.o. Od januára 2007 do júna 2008 pôsobil v advokátskej kancelárii DT LEGAL, s.r.o.

Venuje sa najmä obchodnému právu, právu obchodných spoločností, občianskemu právu, právu nehnuteľností, zmenkovému právu, trestnému právu, zastupovaniu klientov v súdnom, správnom a rozhodcovskom konaní a vymáhaniu pohľadávok.

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný od roku 2008.

Právne služby

 • Obchodné právo

  príprava a revízie obchodných zmlúv, obchodných podmienok
  príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a zánikom obchodných záväzkových vzťahov
  právo cenných papierov
  zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
  zmenkové právo
  hospodárska súťaž
  konkurzné právo
 • Právo obchodných spoločností

  zakladanie obchodných spoločností a družstiev
  zriaďovanie organizačných zložiek obchodných spoločností a družstiev
  zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách, vrátane rozdelenia, zlúčenia a predaja podniku
  príprava interných korporátnych dokumentov
  právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
  prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
  spoločné podniky
  zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a družstiev
  registrácia korporátnych zmien a notifikácia príslušných štátnych orgánov
  príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení
 • Občianske právo

  ochrana osobnosti
  uplatňovanie a  vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia
  príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a  zánikom občiansko-právnych záväzkových vzťahov
  náhrada škody
  uplatňovanie nárokov z  poistných udalostí
  rodinné právo
 • právo nehnuteľností

  prevody nehnuteľností
  vecné bremená, záložné právo
  zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní
  právny audit (due diligence) nehnuteľností
  príprava dokumentácie súvisiacej s výstavbou, nájmom a správou nehnuteľností (facility management)
  pozemkové právo
 • Právo duševného vlastníctva

  autorské právo
  licenčné zmluvy
  softvérové právo
  franchisingové zmluvy
  ochranné známky (ÚPV SR, WIPO, OHIM)
  registrácia a prevody internetových domén
  poradenstvo pri zakladaní a prevádzke internetových obchodov
 • Pracovné právo

  príprava pracovných zmlúv
  príprava smerníc a vnútropodnikových aktov
  poradenstvo subjektom poskytujúcim personálne služby a služby agentúry dočasného zamestnávania
  zastupovanie klientov v pracovno-právnych sporoch
 • Trestné právo

  obhajoba obvinených v trestnom konaní
  poradenstvo pri spisovaní trestných oznámení
  zastupovanie záujmov poškodených v trestnom konaní
  uplatňovanie nároku na náhradu škody spôsobených trestnými činmi
 • Vymáhanie pohľadávok

  zastupovanie účastníkov pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok
  zastupovanie oprávneného a povinného v exekučnom konaní
  zastupovanie účastníkov rozhodcovskom konaní
  vymáhanie nárokov z titulu náhrady škody
  právny audit pohľadávok
  správa pohľadávok
 • Právo EU

  analýza vplyvu práva EÚ na vnútroštátne právo
  harmonizácia interných dokumentov podnikateľov s právom EÚ
 • Ďalšie služby

  ochrana osobných údajov
  poradenstvo vo veci výkon rybárskeho práva a poľovníckeho práva

Kontaktujte nás

Spolupráca

Pri poskytovaní komplexného právneho poradenstva využívame služby spolupracujúcich advokátskych kancelárií, notárov, exekútorov, daňových poradcov, znalcov, znaleckých organizácií a iných subjektov, ktorých činnosť je pre poskytnutie služieb podľa požiadaviek klienta potrebná.

Linky

Kontakty na webové sídla inštitúcií, ktoré obsahujú užitočné informácie.


Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Úrad vlády SR
Národná rada SR
Generálna prokuratúra SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Národná banka Slovenska
Ústavný súd SR
Najvyšší súd SR
Zbierka zákonov SR
Europa – portál Európskej únie
Slovenská advokátska komora
Notárska komora
Slovenská komora exekútorov

Kontakt

JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.

Mamateyova 12
851 04 Bratislava
Slovenská republika

 

tel. 0911 160 454

e-mail: office@akmr.sk

 

IČO: 36 861 502
DIČ: 2022 737 508

 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B

Kontaktný formulár

Meno

Telefónne číslo

E-mail

Predmet správy

Správa

captcha

Odpíšte text z obrázku: